ODBORI

Člani Republiškega odbora 2019 – 2023

Člani Nadzornega odbora 2019 – 2023

Člani Častnega razsodišča 2019 – 2023

 

REPUBLIŠKI ODBOR

Republiški odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijske, upravne, administrativne, strokovne in tehnične zadeve za Združenje ravnateljev ter zadeve, ki mu jih naloži zbor članov.
Republiški odbor Združenja ravnateljev prestavlja združenje pri vključevanju v aktivnosti, ki so cilj Združenja ravnateljev. Republiški odbor Združenja ravnateljev je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Republiški odbor sestavljajo:

– predsednik Združenja,
– dva podpredsednika Združenja,
– 30 predstavnikov podružnic, in sicer:
– Podružnica Koper – 2 člana,
– Podružnica Nova Gorica – 2 člana,
– Podružnica Kranj – 3 člani,
– Podružnica Celje – 3 člani,
– Podružnica Maribor – 4 člani,
– Podružnica Ljubljana – 6 članov,
– Podružnica Murska Sobota – 2 člana,
– Podružnica Novo mesto – 3 člani,
– Podružnica Slovenj Gradec – 2 člana,
– Podružnica glasbenih šol – 2 člana,
– Podružnica šol s prilagojenim programom – 1 član,
– Poslovodstvo ravnateljskega servisa.

Naloge republiškega odbora so predvsem:

– sklicevanje sej zbora članov,
– pripravljanje predloga programa dela Združenja ravnateljev in predlogov drugih odločitev za zbor članov,
– pripravljanje predlogov splošnih aktov Združenja ravnateljev,
– vodenje poslov evidentiranja članstva,
– imenovanje stalnih in občasnih delovnih teles Združenja ravnateljev,
– gospodarjenje s sredstvi Združenja ravnateljev,
– skrb za uresničevanje ciljev in nalog Združenja ravnateljev,
– zbira predloge za priznanja Združenja ravnateljev,
– pripravlja predlog finančnega načrta Združenja ravnateljev,
– predlaga zboru Združenja ravnateljev kandidate za predsednika Združenja ravnateljev,
– predlaga zboru Združenja ravnateljev kandidate za podpredsednika Združenja ravnateljev,
– predlaga zboru Združenja ravnateljev višino članarine,
– imenuje in razrešuje poslovodje Ravnateljskega servisa.

 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Člani Nadzornega odbora izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Prvi sklic novo izvoljenih članov opravi predsednik Združenja ravnateljev. Nadzorni odbor je sklepčen ob prisotnosti večine članov. Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh izvoljenih članov.

Nadzorni odbor predvsem:

− spremlja delo Republiškega odbora,
− nadzira materialno in finančno poslovanje Združenja ravnateljev in Ravnateljskega servisa z uporabo ustreznih revizijskih oziroma računovodskih standardov.

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednika Častnega razsodišča in njegovega namestnika izvolijo člani izmed sebe. Prvi sklic novo izvoljenih članov opravi predsednik Združenja ravnateljev. Častno razsodišče vodi postopke ugotavljanja disciplinske kršitve in kršitve Pravil Združenja ravnateljev. Častno razsodišče ureja tudi odnose med člani na zahtevo prizadetih članov ali na zahtevo Republiškega odbora ali Nadzornega odbora.